За нас

Сдружение “Гайтани” е неправителствена организация учредена през 2008 година, която осъществява обществена дейност и съдейства за осъществяването на политики и нови идеи за култура на местно, регионално, национално и международно ниво.

Приоритетни цели на нашата организация са да съхраняваме и популяризираме националните културни ценности и нематериалното културно наследство, чрез възстановки на обреди и празненства, социално-битови  обичаи и художествено изпълнителско изкуство – музика, танци, песни, игри, ритуали и други, като представяме пред обществото културната и научната им стойност и полагаме необходимите грижи за тяхното опазване. Чрез оптималното използване на неформалното образование като основа за развитие на човешките ресурси, осъществяваме качествена грижа за здравето на хора от различна възраст, пол и етнос; стимулираме двигателната им култура, предоставяме пълноценна реализация на личностните им умения, талант и духовни заложби и ги насърчаваме към издирване, проучване и опазване на националните културни ценности.

Приемствеността на богатото нематериално наследство на човечеството като ценен източник на световното културно многообразие, изгражда културния облик и творческото битие на всяка нация. Ето защо и в съзвучие със Закона за Културното Наследство участваме в дейности и проекти, чрез които създаваме условия за опазване и закрила на българското културно наследство като съвкупност от културни ценности, носители на историческа памет, национална идентичност, научна и културна стойност.