Устав

Сдружение “Гайтани”- гр.Ямбол е независима доброволна организация, която обединява физически и юридически лица, които желаят постигането на целите, заложени в настоящия Устав. Неправителствената организация е учредена съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ с Решение № 150/30.12.2008 г. на Ямболския Окръжен Съд. През 2009 година е вписана в ЦРЮЛНЦ на Министерството на Правосъдието за осъществяване на обществено-полезна дейност, с Удостоверение № 20090723009/23.07.2009 г. Седалището и адресът на управление на организацията е: Република България, обл.Ямбол, гр.Ямбол 8600, ул. “Анка Александрова” № 19, с представляващ – Веска Ахмакова.

Устав на Сдружение “Гайтани” (пълна версия може да изтеглите от тук)